Regulamin sklepu

Regulamin świadczenia usług badań diagnostycznych

Andrzej Katafias – Indywidualna Praktyka Lekarska wraz z laboratoriami

§ 1

1.     Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług medycznych polegających na wykonaniu badań diagnostycznych za pośrednictwem serwisu internetowego doktorprep.pl zamawianych przez Klientów indywidualnych.

2.     Administratorem niniejszego serwisu jest Andrzej Katafias – Indywidualna Praktyka Lekarska – Ulica Kilińskiego 3E/10 80-452 Gdańsk email: kontakt@doktorprep.pl reprezentowaną przez Andrzeja Katafiasa – właściciela i nazywaną w dalszej części regulaminu jako doktorprep.pl .

3.      Przez Laboratorium w dalszej części określam laboratoria współpracujące na zasadach umowy z podmiotem wymienionym w punkcie drugim paragrafu pierwszego.

§ 2. 

Zasady świadczenia usług przez doktorprep.pl oraz podwykonawców

1.           Doktorprep.pl poprzez serwis dostępny pod adresem doktorprep.pl prowadzi sprzedaż usług z zakresu badań diagnostycznych zlecanych podczas zdalnej wizyty lekarskiej, których lista znajduje się na tych stronach internetowych;

2.            Laboratorium przeprowadza badania diagnostyczne na podstawie materiału biologicznego dostarczonego przez Klienta poprzez:

umówienie się przez Klienta na e-wizytę lekarską online na portalu doktorprep.pl podczas któ®ej zostanie zlecone pobranie materiału biologicznego samodzielnie przez pacjenta w domu. 
zamówienie przez Klienta zestawu do samodzielnego pobrania materiału biologicznego;
zamówienie przez Klienta zestawu pobraniowego do pobrania przez podmiot uprawniony do pobierania

3.            Zestaw do pobrania i zabezpieczenia materiału biologicznego zamawiany jest przez Klienta wraz z wybranym badaniem diagnostycznym;

4.            Formularz umieszczony na stronie doktorprep.pl służy do wyboru badania diagnostycznego wraz z odpowiednim zestawem do pobrania oraz danych niezbędnych do wystawienia skierowania na badanie diagnostyczne w tym numeru PESEL, adresu domowego, adresu email, telefonu oraz imienia i nazwiska pacjenta. 

5.            Niezbędnym warunkiem realizacji zlecenia jest dostarczenie próbki materiału biologicznego wraz z prawidłowo wypełnionym i podpisanym formularzem zlecenia badania oraz dokonanie płatności. 

6.            Klient zlecając badania, wypełnia obowiązkowo pola formularza zaznaczone jako obowiązkowe podając swoje dane osobowe niezbędne do celów związanych z przeprowadzeniem badań diagnostycznych;

7.            Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych dane Klienta podane dobrowolnie, zostaną wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia i nie będą udostępniane osobom trzecim;

8.      Każde złożone zamówienie potwierdzane jest przez doktorprep.pl mailowo lub telefonicznie. Jeżeli zamówienie nie zostało potwierdzone (np. nie dotarło z przyczyn technicznych) proszę o kontakt telefoniczny.

9.      Prawidłowe złożenie zamówienia przez Klienta, potwierdzenie zapoznania się z regulaminem oraz opłacenie zamówienia i/lub potwierdzenie zamówienia (kliknięcie linku potwierdzenia w otrzymanym e-mail) jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży usługi i zobowiązuje doktorprep.pl do wykonania zleconego badania diagnostycznego, a Klienta do stosowania się do regulaminu zakupów;

10.      Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem serwisu doktorprep.pl 

11.      Realizacja zamówienia będzie odbywała się po zaksięgowaniu wpłaty za wybraną usługę diagnostyczną, wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-16;

12.      Zestaw do pobierania i zabezpieczania materiału biologicznego zostanie dostarczony do Klienta na adres przez niego wskazany;

13.      Doktorprep.pl jest upoważniony do odmowy realizacji zamówienia i jego anulowania, jeśli Klient nie dokona opłaty z tytułu zamówionej usługi.

14.      W przypadku odmowy realizacji zamówienia (anulowania zamówienia) doktoprep.pl poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefoniczną o zaistniałym fakcie;

15.      Doktorprep.pl przyjmując zlecenie na wykonanie określonego badania na podstawie dostarczonego materiału biologicznego, nie bierze odpowiedzialności w przypadkach przez niego niezawinionych, takich jak: nieprawidłowe pobranie próbki, degradacja lub zanieczyszczenie materiału biologicznego przed dostarczeniem do laboratorium.

16.      Doktorprep.pl zobowiązuje się do wykonania zlecenia zgodnie z przyjętymi procedurami, należytą sumiennością i bezstronnością oraz do dotrzymania ustalonego terminu. W przypadku, kiedy termin wykonania badania nie może być zachowany z przyczyn niemożliwych do przewidzenia (tzw. siły wyższe) zlecający zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji w celu uzgodnienia warunków dalszej realizacji zlecenia.

17.      Klient może zrezygnować z badania diagnostycznego lub dokonać korekty zamówienia, jeżeli materiał biologiczny nie został jeszcze wysłany;

18.      Zwrot należności nastąpi za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego lub na podane konto Klienta albo przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany po potrąceniu kosztów zwrotu;

19.      Doktorprep.pl może zmieniać cennik usług. Usługi już zamówione i opłacone nie podlegają zmianom cen;

20.      Pełna Instrukcja pobierania i transportowania próbek załączana do zestawu pobraniowego;

21.      Pobrany materiał biologiczny Klienta wraz z formularzem zlecenia badania należy wysłać na adres podany w instrukcji załączonej do opakowania.

22.      Przesyłkę Klient przesyła na własny koszt, chyba że w serwisie dostępna jest opcja przesyłania na koszt odbiorcy Doktorprep.pl – wówczas klient otrzymuje wraz z zestawem pobraniowym informację o sposobie zamówienia kuriera;

23.      Wyniki badań przesyłane są online w serwisie mydr.pl lub na podany podczas zamówienia numer telefonu;

24.      Ceny poszczególnych badań podane są w cenniku badań znajdującym się na stronie internetowej serwisu doktorprep.pl .

25.      Wszystkie ceny usług wyrażone są brutto w PLN;

§ 3. 

Realizacja płatności na rzecz Doktorprep.pl

  1.  Doktorprep.pl oferuje następujące sposoby płatności:

rozliczenia transakcji kartą płatniczą, e-przelewem, e-transfery i inne prowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego. Rozliczenia transakcji kartą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

 § 4. 

Terminy realizacji

1.     Realizacja zamówienia odbywa się od czasu otrzymania materiału biologicznego przez laboratorium. Zestawy pobraniowe przesyłane są na wskazany adres najpóźniej następnego dnia roboczego. Zestawy pobraniowe odpłatnie Paczkomatem, kurierem i in.

2.     Klient po zamówieniu badania ma 10 dni na odesłanie pobranego materiału do badań na adres Laboratorium.

3.     Terminy wykonywania poszczególnych badań, które podawane są na stronie internetowej serwisu wyrażone są w dniach roboczych i liczone są od dnia następnego od otrzymania próbki do badań przez laboratorium.

§ 5.

Prawo do odstąpienia od umowy

1.     Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Dz.U.2012.1225 j.t.), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia sprzedaży bez podawania przyczyny – zawsze jednak musi to nastąpić przed wykonaniem badania przez laboratorium;

2.     Doktorprep.pl dopuszcza rezygnację z badania w terminie powyżej 14 dni z przyczyn niezależnych od Klienta takich jak choroba itp. W takich przypadkach rezygnacja rozpatrywana jest indywidualnie po pisemnym poinformowaniu laboratorium.

3.     Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy zestaw pobraniowy nie był użyty. Zestaw musi zostać zwrócony w nienaruszonym opakowaniu (na koszt Klienta);

4.     Podstawą rozpatrzenia rezygnacji jest przesłanie podpisanego formularza odstąpienia od umowy, dostępnego na stronie serwisu doktorprep.pl

5.     Doktorprep.pl zwróci wartość zamówionego badania diagnostycznego bez dodatkowych kosztów przesłania zestawu. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od otrzymania zwrotu zestawu i akceptacji rezygnacji. Zwrot płatności dokonanych za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego może być wykonywany również za jego pośrednictwem. 

§ 6.

Reklamacja

W przypadku stwierdzenia braku dostarczenia zestawu pobraniowego lub jego wadliwości, Klient w celu złożenia reklamacji proszony jest o niezwłoczny kontakt z Doktorprep.pl;
Reklamacja zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki;
Zestaw z wadą techniczną zostanie wymieniony na nowy. Wadliwy zestaw musi być odesłany w terminie 14 dni od jego otrzymania;
 Wskazanie przez zamawiającego błędnego adresu dostawy, nie podjęcie przesyłki w terminie lub zamówienie niewłaściwego rodzaju zestawu nie podlegają reklamacji.
 Nowy zestaw do zamówionego badania, może być przesłany ponownie po zamówieniu i opłaceniu przesyłki przez zamawiającego na stronie doktorprep.pl
Reklamacja zestawu pobraniowego w przypadku błędnego zamówienia, nie będzie uwzględniana. 

§ 7.

Postanowienia końcowe

Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia;
 Doktorprep.pl informuje jednocześnie, iż dane zawarte na stronach serwisu internetowego doktorprep.pl nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów;
 Podstawą jakichkolwiek roszczeń stron wynikających z przepisów prawa, jest potwierdzenie zamówienia;
 Doktorprep.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu;
 Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 7 dni od daty opublikowania ich na stronie internetowej serwisu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia nowego regulaminu będą realizowane na podstawie wcześniej obowiązujących zasad;
 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.
  Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Doktorprep.pl.