Regulamin gabinetu

REGULAMIN PLATFORMY DOKTORPREP.PL ORAZ ŚWIADOCZNYCH USŁUG WERSJA Z DNIA 04.06.2021

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Platforma „doktorprep.pl” zwana dalej Platformą świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344).
2. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie Platformy jest Andrzej Katafias – Indywidualna Praktyka Lekarska z siedzibą w Gdańsku, kod pocztowy 80-452, ul. Jana Kilińskiego 3E / 10, NIP 956 194 10 06, Regon 192777337, wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod nr 000000041639.
3. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady świadczenia usług za pośrednictwem Platformy „doktorprep.pl”.
4. Regulamin jest udostępniany na stronie internetowej Świadczeniodawcy.
5. Akceptując Regulamin, Pacjent wyraża zgodę na to, że usługi świadczone są za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na komunikację telefoniczną, prowadzoną przez Świadczeniodawcę w celu realizacji usług oraz przekazywania informacji o zmianach Regulaminu.
6. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
Cennik – cennik usług, udostępniany Pacjentowi przed zawarciem Umowy, określający wynagrodzenie należne Świadczeniodawcy za świadczone usługi. Cennik jest dostępny na Platformie.
Konsultant Medyczny – zwany również Konsultantem to osoba fizyczna będąca podmiotem wykonującym działalność leczniczą zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U.2020.295 ze zm.) bądź też wykonująca pracę na rzecz Świadczeniodawcy, udzielająca Usług Telekonsultacji przy użyciu Platformy w ramach umowy zawartej ze Świadczeniodawcą na podstawie Regulaminu.
Portal www.mydr.pl – usługodawca zewnętrzny obsługujący Portal „doktorprep.pl” na podstawie odrębnej umowy o świadczenie usług obsługi gabinetu.
Formularz – formularz na Platformie lub portalu www.mydr.pl, w którym Pacjent uzupełnia swoje dane, niezbędne do udzielenia usług świadczonych
przez Konsultanta zgodnie z Regulaminem.
Harmonogram – terminarz dostępności Konsultantów.
Hasło – indywidualny ciąg liter, cyfr i znaków stworzony przez Pacjenta używany w celu zabezpieczenia dostępu do konta.
REGULAMIN PLATFORMY DOKTORPREP.PL ORAZ ŚWIADOCZNYCH USŁUG WERSJA Z DNIA 04.06.2021
Konto – indywidualne, elektroniczne konto w ramach portalu „Mydr.pl” aktywowane dla Pacjenta w celu umożliwienia korzystania przez niego z usług Platformy, dostępne po zalogowaniu się przez Pacjenta (podaniu loginu oraz hasła), w którym pacjent może wprowadzić lub modyfikować swoje dane i inne elementy.
Login – oznacza login, którym Pacjent posługuje się korzystając z Platformy.
Pacjent – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada zdolności do czynności prawnej.
Platforma – strona internetowa dostępna pod adresem
internetowym https://doktorprep.pl, za pomocą, której udostępnione są Usługi.
Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania z Platformy i usług zamawianych za jej pośrednictwem.
Telekonsultacje -– ambulatoryjne świadczenia zdrowotne wykonywane przez Świadczeniodawcę na rzecz Pacjenta na odległość, bez bezpośredniego badania przedmiotowego, przy pomocy przekazu, który jest w całości nadawany, odbierany lub transmitowany za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (odpowiednio w formie wideo konsultacji, rozmowy telefonicznej obsługiwanych za pośrednictwem Platformy lub telefonu).
Umowa – umowa o świadczenie Usług Telekonsultacji, zawierana na zasadach określonych w
Regulaminie.
Usługi – usługi Telekonsultacji świadczone na podstawie Regulaminu.
Świadczeniodawca – Andrzej Katafias – Indywidualna Praktyka Lekarska z siedzibą w Gdańsku, kod pocztowy 80-452, ul. Jana Kilińskiego 3E / 10, NIP 956 194 10 06,
Regon 192777337, wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod
nr 000000041639 świadczący usługi na podstawie Regulaminu.
7. Jeśli połączenie z Konsultantem nie jest możliwe, jest utrudnione lub trwa zbyt długo, a stan zdrowia lub samopoczucie Pacjenta pogarsza się, Pacjent powinien niezwłocznie zasięgnąć pomocy w stacjonarnej placówce służby zdrowia lub skontaktować się z numerem alarmowym 112, przy czym Platforma nie pośredniczy w zamawianiu świadczeń ratunkowych.
8. Świadczeniodawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępności Usług, gdy jest to konieczne do przeprowadzenia prac konserwacyjnych i serwisowych.

§ 2 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Umowa zawierana na zasadach określonych w Regulaminie jest umową dotyczącą usług zdrowotnych w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz.U.2020.287).
REGULAMIN PLATFORMY DOKTORPREP.PL ORAZ ŚWIADOCZNYCH USŁUG WERSJA Z DNIA 04.06.2021
2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta w chwili wypełnienia formularza z danymi pacjenta, zapoznaniu się z treścią regulaminu oraz akceptacji regulaminu.
3. Warunkiem udzielenia Pacjentowi Telekonsultacji jest podanie przez Pacjenta następujących danych w trakcie rozmowy telefonicznej, wideokonferencji lub drogą mailową:
1) imię (imiona) i nazwisko (nazwiska),
2) data urodzenia,
3) płeć,
4) obywatelstwo,
5) adres miejsca zamieszkania
6) numer PESEL, jeżeli został nadany lub inny numer ewidencyjny (w przypadku braku numeru PESEL),
7) dane i dokumenty dotyczące stanu zdrowia, niezbędne do realizacji Świadczenia Telemedycznego,
8) adres e-mail i numer telefonu kontaktowego (z wyłączeniem numeru telefonu stacjonarnego).
4. Pacjent przed rozpoczęciem Telekonsultacji wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych (w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 ze zm.).
5. Zawarcie Umowy o świadczenie Usług na Portalu „doktorprep.pl” podlega następującym warunkom:
a. w formularzu rejestracji Pacjent powinien podać adres e-mail i swój numer telefonu komórkowego
b. Pacjent ustanawia swoje bezpieczne hasło.
c. Wypełnienie formularza jest równoznaczne ze złożeniem przez osobę oświadczenia, że:
– osoba wypełniająca formularz ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności
prawnych,
– wskazany w formularzu adres e-mail i numer telefonu należą do Pacjenta a ich podanie nie narusza praw osób trzecich,
6. Zawarcie umowy o świadczenie Usług odbywa się online.
7. Pacjent podaje swoje dane (imię i nazwisko, nr telefonu komórkowego)
oraz wybiera Konsultanta, z którym chciałby odbyć Telekonsultację.
8. Po utworzeniu Konsultacji, Platforma przesyła na podany przez Pacjenta adres e-mail potwierdzenie rejestracji.
REGULAMIN PLATFORMY DOKTORPREP.PL ORAZ ŚWIADOCZNYCH USŁUG WERSJA Z DNIA 04.06.2021
9. Założenie Konta jest nieodpłatne.
10. Pacjent może uzupełnić Konto, wprowadzając dodatkowe dane za pośrednictwem Formularza. Pacjent może za pomocą konta na portalu „mydr.pl” dokonać rodzaju wizyty i wyboru Konsultanta, z którym chce przeprowadzić Telekonsultację. Pacjent ma również możliwość złożenia zamówienia na receptę. Usługa zamówienia samej recepty jest dostępna wyłącznie dla pacjentów już leczonych przez Konsultanta i nie jest dostępna dla nowo rejestrujących się pacjentów bez historii leczenia dostępnej dla Konsultanta.
11. Pacjent zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim danych dostępowych do Konta.
12. Jeżeli postanowienia odrębnych umów nie stanowią inaczej, Umowa o świadczenie Usług ma charakter umowy ramowej i jest zawierana na czas nieokreślony.
13. Świadczeniodawca pobiera opłaty zgodnie z Cennikiem za organizację Usług Telekonsultacji. Pacjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Świadczeniodawcę, mailowo na
adres: kontakt@doktorprep.pl lub telefonicznie na nr 690 30 66 55, o wszelkiego rodzaju naruszeniach bezpieczeństwa lub wypadku skorzystania z Konta Pacjenta przez osoby nieuprawnione.
14. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Pacjentowi treści związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy o świadczenie Usług następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
15. Zamawiając Usługę Telekonsultacji Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy potwierdza, że Pacjent nie znajduje się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia. W przypadku wątpliwości co do specyfiki objawów i czy takie zagrożenie występuje, należy skontaktować się z Pogotowiem Ratunkowym pod numerem telefonu 112. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że Platforma i rejestracja nie interpretuje podanych objawów, a jedynie pośredniczy w umówieniu Telekonsultacji z Konsultantem. Platforma nie bierze odpowiedzialności za błędną interpretację objawów przez Pacjenta i umówienie Telekonsultacji w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia.
16. Pacjent może rozwiązać umowę ze Świadczeniodawcą w każdej chwili z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, składając w tym celu oświadczenie w sposób przewidziany dla składania reklamacji, chyba że postanowienia odrębnej umowy stanowią inaczej. Na wniosek Pacjenta Świadczeniodawca może wyrazić zgodę na krótszy okres wypowiedzenia.
17. Świadczeniodawca może rozwiązać umowę z Pacjentem w każdej chwili z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, składając w tym celu oświadczenie na wskazany adres e-mail Pacjenta, chyba że postanowienia odrębnej umowy stanowią inaczej.
18. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę warunków Umowy, przepisów prawa lub praw drugiej strony albo osoby trzeciej.
REGULAMIN PLATFORMY DOKTORPREP.PL ORAZ ŚWIADOCZNYCH USŁUG WERSJA Z DNIA 04.06.2021

§ 3 Warunki świadczenia usług

1. Świadczeniodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem 24 godz./dobę przez 7 dni w tygodniu. Godziny dostępnych Telekonsultacji są widoczne w profilu pacjenta utworzonym na portalu „mydr.pl”
2. Świadczenie Usług przez Świadczeniodawcę, może być uwarunkowane koniecznością podania przez Pacjenta dodatkowych danych, określonych w Regulaminie.
3. Czas trwania Telekonsultacji określany jest indywidualnie przez Konsultantów i podany w Harmonogramie przyjęć.
4. Koszt Telekonsultacji jest zależny od rodzaju wybranej Usługi i zgodny z cennikiem zamieszczonym na Platformie.
5. Pacjent zobowiązany jest odwołać zamówioną Telekonsultację najpóźniej 24 godz. przed jej planowanym rozpoczęciem. W takim przypadku Pacjentowi przysługuje zwrot całości opłaty za Usługę.
6. Jeżeli Pacjent nie odbierze lub nie połączy się z Konsultantem w wybranym uprzednio terminie, Świadczeniodawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Pacjenta opłatą w wysokości równej cenie zamówionej usługi.
7. Telekonsultacja następuje po dokonaniu wyboru terminu; nawiązanie połączenia z Konsultantem wymaga ponownego zalogowania Pacjenta na Platformie w dniu oraz godzinie odpowiadającej wybranemu terminowi lub jeżeli usługa ma być świadczona telefonicznie – dostępności pod wskazanym numerem telefonu. Termin ten może być dopasowany do dostępności pacjenta i Konsultanta w wypadku, jeśli obydwie strony uzgodnią termin inny niż dostępny w grafiku.
8. Komunikacja Pacjenta z Konsultantem może przebiegać w formie:
– telekonferencji – przekazu audio między Pacjentem a Konsultantem za pośrednictwem telefonu lub Platformy,
– wideokonferencji – przekazu audiowizualnego między Pacjentem a Konsultantem za pośrednictwem telefonu lub Platformy.
9. Dostępność poszczególnych rodzajów Usług oraz form komunikacji jest zależna od określonego Konsultanta.
10. Konsultant przed przystąpieniem do świadczenia Telekonsultacji weryfikuje
tożsamość Pacjenta poprzez zwrócenie się o podanie imienia, nazwiska oraz numeru PESEL lub daty urodzenia. Konsultant w przypadku wideokonferencji ma prawo poprosić Pacjenta o okazanie dokumentu tożsamości wykorzystując przekaz wideo.
REGULAMIN PLATFORMY DOKTORPREP.PL ORAZ ŚWIADOCZNYCH USŁUG WERSJA Z DNIA 04.06.2021
11. Świadczeniodawca zapewnia Pacjentowi możliwość przesyłania dokumentów medycznych na adres: kontakt@doktorprep.pl oraz dostępu do zapisanych w
Koncie Pacjenta dokumentów i danych medycznych w miarę możliwości technicznych dostępnych na Platformie „mydr.pl”.
12. Jeżeli wymaga tego postawiona uprzednio diagnoza uprawniony Konsultant w
ramach Telekonsultacji może wystawić receptę, zwolnienie lekarskie, skierowanie niezbędne do kontynuacji leczenia, zlecenie zaopatrzenia w wyroby medyczne. Musi być to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.
13. Wystawienie recepty może wymagać przedłożenia Konsultantowi przez Pacjenta dokumentów potwierdzających postawioną uprzednio diagnozę. W tym celu pacjent może zostać poproszony o dostarczenie swojej historycznej dokumentacji.
Dokumentacja taka może być dostarczona drogą emaliową na adres kontakt@doktorprep.pl lub poprzez bezpośredni link znajdujący się na stronie www.mydr.pl lub www.doktorprep.pl.
Konsultacja może zostać uzależniona od dostarczenia takiej dokumentacji.
14. Jeśli konsultant stwierdzi potrzebę wykonania badania fizykalnego – pacjent może mieć zalecone takie badanie w placówce stacjonarnej w Gdańsku.
15. Konsultanci posiadają wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia i kwalifikacje do udzielania Telekonsultacji.
16. Konsultanci prowadzą dokumentację medyczną w formie elektronicznej zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz.U.2020.849).
17. Konsultacja może być poprzedzona przeprowadzeniem ankiety dotyczącej m.in. ogólnego stanu zdrowia Pacjenta, dotychczasowego leczenia, przyjmowanych leków czy predyspozycji genetycznych.
18. Konsultant przeprowadza jedynie badanie podmiotowe Pacjenta, które ma na celu ocenę stanu jego zdrowia oraz dobranie właściwych metod leczenia.
19. Pacjent zobowiązuje się przekazać Konsultantowi wszelkie informacje, które mogą mieć znaczenie dla świadczenia Usługi Telekonsultacji, w tym kopie dokumentacji medycznej, wyników badań, które mogą być istotne.
20. Pacjent ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodne z prawdą lub zatajone informacje, o których mowa w ustępie poprzedzającym, jeżeli miały lub mogły mieć wpływ na wykonanie Usługi Telekonsultacji.
21. W przypadku Usługi realizowanej w formie medycznej konsultacji telefonicznej, Konsultant udzielający konsultacji nie ma możliwości przeprowadzenia bezpośredniego badania przedmiotowego pacjenta, które może okazać się w pewnych przypadkach konieczne. W takim przypadku lekarz udzielający konsultacji poinformuje Pacjenta o
REGULAMIN PLATFORMY DOKTORPREP.PL ORAZ ŚWIADOCZNYCH USŁUG WERSJA Z DNIA 04.06.2021
konieczności przeprowadzenia badania przedmiotowego lub określonych badań diagnostycznych.
22. Przy zamówieniu usługi w postaci wizyty domowej, Pacjent jest zobowiązany zapoznać się z informacją na temat czynników eliminujących wskazanie do wizyty domowej. W przypadku wątpliwości w zakresie istnienia przeciwskazań do wizyty domowej, Pacjent winien poinformować o tych wątpliwościach Konsultanta, który w razie potrzeby udzieli Pacjentowi dalszych instrukcji i poinformuje o możliwości zrealizowania Usługi. Pacjent jest zobowiązany poinformować o obecnie przechodzonej lub o podejrzeniu chorobie zakaźnej.
23. Z zamówień na e-recepty wyłączone są następujące substancje czynne i preparaty:
1) benzodiazepiny:
• alprazolam – Afobam, Alpragen, Alprox, Neurol, Neurol SR, Xanax, Xanax SR, Zomiren, Zomiren SR, Alprazolam,
• lorzepam – Lorafen, Lorazepam,
• oksazepam- Oksazepam
• bromazepam – Lexotan, Sedam, Bromox,
• klobazam – Frisium,
• chlordiazepoksyd – Elenium,
• diazepam – Neorelium, Relanium, Neorelium, Relsed, Diazepam,
• klonazepam – Clonazepamum,
• klorazepan – Cloranxen, Tranxene,
• medazepam – Medazepam, Rudotel,
• midazolam – Dormicum, Midanium, Midzolam,
• estazolam- Estazolam,
• temazepam – Signopam,
• nitrazepam – Nitrazepam, Nomefren,
• zolpidem – Apo-Zolpin, Hypnogen, Nasen, Noxizol, Polsen, Sanval, Stilnox, Zolpic, Zolpidem, ZolpiGen, Zolsana, Onirex,
• zopiclon – ApoDream, Dobroson, Imovane, Senzop, Zopitin,
• zaleplon – Morfeo,
2) opioidy:
• morfina – Doltard, MST Continous, Sevredol,
• oksykodon – Accordeon, Oxycodone, OxyContin, Oxydolor, Oxydolor Fast, Oxyduo, Oxylaxon, Oxynador, OxyNorm, Reltebon, Targin, Xancodal, Xanconalon,
• buprenorfina – Bunondol, Bunorfin, Melodyn, Suboxone,
• metadon,
• tramadol – Adamon SR, Noax Uno, Oratram, Poltram, Poltram Retard, Tramadol, Tramal, Tramal Retard.
E-recepty na powyższe preparaty i substancje czynne nie będą mogły być przepisane w trakcie Telekonsultacji nawet po załączeniu przez Pacjenta zaświadczenia dotyczącego aktualnego leczenia z zastosowaniem ww. leków.
REGULAMIN PLATFORMY DOKTORPREP.PL ORAZ ŚWIADOCZNYCH USŁUG WERSJA Z DNIA 04.06.2021
24. W przypadku Konsultacji dotyczącej Profilaktyki Poekspozycyjnej HIV, pacjentowi przysługuje darmowa rozmowa z Konsultantem przed wykonaniem płatnej Telekonsultacji, określająca możliwość wykonania płatnej Telekonsultacji.
25. Konsultant nie odpowiada za dostępność przepisanych leków w miejscu zamieszkania Pacjenta. Pacjentowi zostanie jednak udzielona informacja, gdzie takie leki powinny być dostępne.
26. W przypadku konieczności wyrażenia przez Pacjenta dodatkowej zgody na procedurę lub terapię, Formularz Świadomej Zgody zostanie pacjentowi dostarczony w formie elektronicznej. Pacjent po wydrukowaniu takiego Formularza powinien go zeskanować i dostarczyć Konsultantowi skan podpisanego Formularza lub podpisać  go elektronicznie dzięki systemowi dostępnego na stronie www.doktorprep.pl.
27. Po przeprowadzonej Telekonsultacji, Konsultant może pacjentowi dostarczyć dodatkowe dokumenty drogą elektroniczną, które to dokumenty stanowią integralną część Telekonsultacji.

§ 4 Płatności

1. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w
Regulaminie, Świadczeniodawca świadczy Usługi odpłatnie na podstawie Regulaminu.
2. Opłaty za Usługi zostały uregulowane w Cenniku dostępnym na Platformie „doktorprep.pl”.
3. Płatność za Usługi może być realizowana:
a. przez Pacjenta w imieniu własnym, poprzez wykupienie Usługi Telekonsultacji,
b. przez Partnera Świadczeniodawcy, który na mocy odrębnej umowy zawartej ze Świadczeniodawcą określa formę i zakres dostępu do Usług na Platformie.
4. Na wniosek Pacjenta Świadczeniodawca wystawi fakturę VAT po dokonaniu stosownego zgłoszenia pocztą elektroniczną do 7 dni kalendarzowych od wykonania usługi na adres e- mail: kontakt@doktorprep.pl.
5. Płatność za Usługę Telekonsultacji jest pobierana w czasie 30 minut od momentu rezerwacji terminu, chyba, że odrębna umowa z Partnerem stanowi inaczej. Pacjent jest informowany o konieczności uiszczenia płatności. Nieuiszczenie płatności za zarezerwowaną Usługę w czasie 30 minut skutkuje anulowaniem rezerwacji.
6. Odwołanie Telekonsultacji po wysłaniu do pacjenta skierowania na badania laboratoryjne – nie jest możliwe – możliwe jest wówczas jedynie przeniesienie wizyty na inny termin korzystając z panelu klienta lub kontaktując się pod adresem kontakt@doktorprep.pl 
7. Dokonanie płatności następuje poprzez usługę świadczoną przez zewnętrzny serwis rozliczeniowy. Pacjent zostaje przekierowany do zewnętrznego serwisu rozliczeniowego.
REGULAMIN PLATFORMY DOKTORPREP.PL ORAZ ŚWIADOCZNYCH USŁUG WERSJA Z DNIA 04.06.2021
8. Kwoty podane w Cenniku na Platformie są kwotami brutto, wyrażonymi w złotych polskich i są wiążące w chwili zawarcia Umowy.

§ 5 Wymogi techniczne

1. Korzystanie z Platformy wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Świadczeniodawca:
a. urządzenie z dostępem do sieci internet,
b. zainstalowana aktualna wersja przeglądarki internetowej Chrome, Opera, IE lub Firefox z włączoną obsługą aplikacji niezbędnych do poprawnego połączenia się z systemem teleinformatycznym,
c. aktywny adres e-mail,
d. telefon komórkowy.
2. W przypadku korzystania z Platformy na urządzeniach mobilnych, urządzenie powinno posiadać system Android lub iOS, zaktualizowany do najnowszej wersji oraz posiadać niezbędne zabezpieczenia antywirusowe.
3. Połączenie z Platformą „doktorprep.pl” odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usług oraz przesyłu danych, Świadczeniodawca podejmuje środki, w szczególności techniczne, adekwatne do zagrożenia.
5. Pacjent ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Usługi, wynikające z niespełnienia przez Pacjenta wymagań, określonych w Regulaminie Platformy.
6. Świadczeniodawca nie zapewnia warunków technicznych, o których mowa powyżej. Pacjent we własnym zakresie ponosi koszty zapewnienia wymagań technicznych, w tym koszty dostępu do Internetu i rozmów telefonicznych.
7. Nie jest dozwolony zapis Telekonsultacji bez uprzedniej zgody Konsultanta na taką czynność. Dotyczy to zapisu głosu i wideo.
REGULAMIN PLATFORMY DOKTORPREP.PL ORAZ ŚWIADOCZNYCH USŁUG WERSJA Z DNIA 04.06.2021

§ 6 Prawa i obowiązki Świadczeniodawcy

1. Świadczeniodawca zastrzega sobie prawo do:
a. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług, w tym przede wszystkim ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacjami systemowymi Platformy,
b. wysyłania na adres e-mail Pacjentów komunikatów prawnych, technicznych i transakcyjnych, związanych z funkcjonowaniem Platformy i świadczeniem usługi, w tym w szczególności informacji o zmianach Regulaminu,
c. udostępniania danych Konsultantów wymaganych przepisami prawa oraz kalendarzy ich dostępności,
2. Świadczeniodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług.

§ 7 Reklamacje

1. Pacjentowi przysługuje prawo zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji w związku ze świadczeniem usług na Platformie „doktorprep.pl”.
2. Zapytania i uwagi należy zgłaszać:
– pod numerem rejestracji 690 30 66 55
– na adres e-mail: kontakt@doktorprep.pl
3. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@doktorprep.pl
4. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji, dotyczących działania Platformy i związanych z nimi kwestii technicznych następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych.
5. Treść reklamacji powinna zawierać co najmniej dane pozwalające na identyfikację
Pacjenta: imię i nazwisko, pesel, adres e-mail, przedmiot reklamacji, datę zdarzenia.

§ 8 Zasady odpowiedzialności

1. Świadczeniodawca i Pacjent zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona Umowy poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy lub Regulaminu Platformy, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które Strona nie ponosi odpowiedzialności.
2. Świadczeniodawca ponosi odpowiedzialność za usługi Telekonsultacji świadczone przez Konsultantów.
REGULAMIN PLATFORMY DOKTORPREP.PL ORAZ ŚWIADOCZNYCH USŁUG WERSJA Z DNIA 04.06.2021
3. Konsultanci Medyczni prowadzą dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz. U. 2020.849).
4. Świadczeniodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Pacjenta niekompletnych, nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, zwłaszcza w przypadku podania danych osób trzecich bez ich wiedzy lub zgody. Za skutki podania błędnych, niekompletnych, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub w inny sposób nieprawidłowych danych wyłączna odpowiedzialność spoczywa na Pacjencie.
5. Świadczeniodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Usług przez Pacjenta w sposób sprzeczny z Regulaminem Platformy.
6. Świadczeniodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a. szkody wyrządzone podmiotom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Pacjentów z
usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
b. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Świadczeniodawca nie ponosi odpowiedzialności, wskutek działania siły wyższej,
c. działania i zaniechania osób trzecich, z wyjątkiem osób, za które Świadczeniodawca ponosi odpowiedzialność na mocy przepisów prawa,
d. podanie przez Pacjenta nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji.
7. Konsultant ponosi względem Pacjenta odpowiedzialność jedynie za zawinione przez Konsultanta niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.
8. Konsultant nie ponosi odpowiedzialności za:
a. szkody wyrządzone podmiotom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Pacjentów z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
b. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Konsultant nie ponosi odpowiedzialności, wskutek działania siły wyższej, działania i zaniechania osób trzecich, z wyjątkiem osób, za które Konsultant ponosi odpowiedzialność na mocy przepisów prawa,
c. podanie przez Pacjenta nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji.

§ 9 Zasady gromadzenia i przetwarzania danych

1. Pacjent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących zasady przechowywania dokumentacji medycznej i danych medycznych.
REGULAMIN PLATFORMY DOKTORPREP.PL ORAZ ŚWIADOCZNYCH USŁUG WERSJA Z DNIA 04.06.2021
2. Świadczeniodawca zabezpiecza świadczenie Usług oraz transfer danych przed dostępem osób trzecich, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami przepisów Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U.2019.1781) oraz aktów wykonawczych.
3. Administratorem danych osobowych Pacjenta zamieszczonych na Platformie niezbędnych do świadczenia Usług jest Świadczeniodawca. Pacjent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Świadczeniodawcę jego danych osobowych w celu realizacji Usługi Telekonsultacji.
4. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi Telekonsultacji zgodnie z Regulaminem.
5. Dane osobowe, w tym dane wrażliwe o stanie zdrowia Pacjenta, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 ze zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U.2020.344).
6. Pacjent wyraża zgodę na udostępnianie swoich danych, w tym danych zawartych w dokumentacji medycznej za pośrednictwem Platformy,
podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą, w ramach którego działają Konsultanci, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania i rozliczenia Usług Telekonsultacji oraz leczenia Pacjenta zgodnie z niniejszym Regulaminem.
7. Podanie danych osobowych przez Pacjenta wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz.U.2020.849), zaś podanie numeru telefonu jest niezbędne do komunikacji przy użyciu łącza telefonicznego i aktywacji konta Pacjenta.
8. Pacjent, jeśli przepisy prawa, m.in. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz.U.2020.849), nie wskazują inaczej, ma prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych,
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zajdą przesłanki z art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 ze zm.),
c. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi świadczenie
przez Świadczeniodawcę Usług,
REGULAMIN PLATFORMY DOKTORPREP.PL ORAZ ŚWIADOCZNYCH USŁUG WERSJA Z DNIA 04.06.2021
d. przenoszenia danych,
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
f. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
g. usunięcia swoich danych osobowych,
h. sprostowania swoich danych osobowych.
9. W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych poprzez e-mail na adres kontakt@doktorprep.pl

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Pacjent ponosi koszty wynikające z korzystania ze środków komunikacji elektronicznej, niezbędnych do skorzystania z Usług wg cennika operatora, świadczącego na rzecz Pacjenta usługi telekomunikacyjne.
2. Świadczeniodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:
a. okoliczności siły wyższej,
b. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość,
c. zmiany lub wprowadzenia nowych Usług, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty.
3. Świadczeniodawca poinformuje Pacjenta o wszelkich zmianach Regulaminu niezwłocznie po ich wprowadzeniu. Pacjent będzie zobowiązany postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowie go w terminie 14 dni od dnia opublikowania powiadomienia o zmianie Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w treści Regulaminu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia Kodeks cywilny (t. j. Dz.U.2019.1145 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U.2020.344).
5. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
6. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji postanowień Regulaminu i związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną na jego podstawie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Świadczeniodawcy.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.06.2021po